Proceedings of the VLDB Endowment, Volume 15, 2021-2022


  • Editors-in-Chief: Fatma Ozcan, Juliana Freire, and Xuemin Lin
  • Publication Editors: Xin Cao and Lijun Chang
  • Associate Editors: Arun Kumar, Azza Abouzied, Beng Chin Ooi, Boris Glavic, Dan Suciu, Divyakant Agrawal, Eugene Wu, Georgia Koutrika, Jeffrey Xu Yu, Julia Stoyanovich, Jun Yang, K. Sel√ßuk Candan, Khuzaima Daudjee, Laks Lakshmanan, Laure Berti-Equille, Lei Chen, Mohamed Mokbel, Neoklis Polyzotis, Papotti Paolo, Peter Boncz, Sebastian Schelter, Sharad Mehrotra, Sourav S Bhowmick, Surajit Chaudhuri, Themis Palpanas, Vanessa Braganholo, Wang-Chiew Tan, Wenjie Zhang, Wook-Shin Han, Xiaofang Zhou
  • Review Boardsee full list

Volume 15, No. 1, September 2021

Volume 15, No. 2, October 2021

Volume 15, No. 3, November 2021

Volume 15, No. 4, December 2021

Volume 15, No. 5, January 2022

Volume 15, No. 6, February 2022

Volume 15, No. 7, March 2022

Volume 15, No. 8, April 2022

Volume 15, No. 9, May 2022

Volume 15, No. 10, June 2022

Volume 15, No. 11, July 2022

Volume 15, No. 12, August 2022